Αποτέλεσμα των συναντήσεων με τον native speaker καθηγητή σε εβδομαδιαία βάση, οι εργασίες αυτές αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο σπουδών των μαθητών μας και την ευχέρεια με τη οποία μπορούν να εκφραστούν στην ξένη γλώσσα από τη τρίτη κιόλας τάξη (C class).

Universe Earth
Μια εργασία της D-Class