προβολή των ταινιών μικρού μήκους δημιούργημα των μαθητών μας, βασισμένες στα βιβλία “Toy Box A”  και “`Toy Box B”.

junior A omiros“in the toy room”, A junior class             

omiros B junior“kid’s planet”, B junior class